ඉඩමක් හෝ ඉඩමක් සමග නිවසක් මිලදී ගැනීමට.

kaunera විසින් අවශ්‍යව ඇත 9 ඔක් 8:26 පවගම්පහ, ගම්පහ


ගම්පහ දිසත්‍රීක්කයට අයත් ඉඩමක් හෝ ඒ සමග ඇති නිවසක් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍යයි. මීගමුව, කටුනායක , ජා-ඇල, ගම්පහ ආදී ප්‍රදේශ වලින්නම් වඩාත් සුදුසුයි.මූලික ගෙවීමකින් අනතුරැව පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම හෝ මාසික වාරික වශයෙන් සම්පූර්ණ කල හැකිනම් වඩාත් පහසුයි. රජයේ පාසලක ගුරැවරයෙක් ලෙස සේවය කරමි.


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0776213014
 • 0711535100

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්