ඉඩමක් අවශ්‍යව තිබේ.

Isanka Jayasinghe විසින් අවශ්‍යව ඇත27 නොවැ 8:32 පවකෑගල්ල, කෑගල්ල


කෑගල්ල නගරය තුල ඉඩමක් කුඩා බිම් කොටසක් වුවද ප්‍රමානවත් වේ මිල අනුව සලකා බලනු ලබයි .


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0789638425

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්