ඉඩම ව්කිනීමට ඇත අකුරැස්ස

Rukshan Ihalagamage විසින් විකිණිමට19 ඔක් 3:08 පවඅකුරැස්ස, මාතර

රු 6,000,000

නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටි පදිංචියට සුඋුසු නිවස සහ පර් 80ක ඉඩම ව්කිනීමට අැත.ෙකාස්,ෙපාල්, ෙත්ක්ක වගාවක් සහිතයි.වාසයට සහ වගා කිරිමට ඉතා සුඋුසුයි.
අමතා වටිනාකම සකස්කරගත හැක‍.


ලිපිනය:
අකුරැස්ස මාරඹ පන්සල පාර ‍.මාරඹ
ඉඩම් වර්ගය:
කෘෂිකර්මය, නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
80.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
  • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
  • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

  • අසාමාන්‍ය මිල
    -අමතර ගෙවීම
    අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
    -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්