හිස් ඉඩම්/නිවාස අවශ්‍ය වේ.

Dijendra විසින් අවශ්‍යව ඇත22 සැප් 10:03 පෙරවරුරත්මලාන, කොළඹ


කොළඹ පළාත තුළ පචෙස් 15ට අඩු plan අනුමත හිස් ඉඩම්,නිවාස අත්පිට මිදලට මිලදී ගනු ලබේ.


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0719787855

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්