ගොඩනැගිල්ලක් බද්දට අවශ්‍යයි

KANDY ROYAL INTERNATIONAL SCHOOL තහවුරු කළ විසින් කුළියට ගැනිමට අවශ්‍යය15 සැප් 9:28 පවමහරගම, කොළඹ


බද්දට අවශ්‍යයි

පිළියන්දල,මහරගම,කොට්ටාව යන නගර වල ප්‍රධාන මාර්ග වල හෝ ඊට ආසන්නයේ වර්ග අඩි 3000-5000 අතර ගොඩනැගිල්ලක් ජාත්‍යන්තර පාසල් ජාලයක් සතු පාසලක පෙර පාසලක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍යයි .ළමා උද්‍යානයක් තැනීමට ඉඩකඩ තිබිය යුතුයි .


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0717389295

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න