ගඩොල්

Lakshan Vimukthi Vimukthi විසින් විකිණිමට23 නොවැ 6:34 පවපොල්ගහවෙල, කුරුණෑගල

රු 20

ගිවිස ගත හැකි මිල


6×9×4 උසස් ප්‍රමිතියෙන් යුත් ගඩොල් ප්‍රවාහන පහසුකමක් නොමැත ගඩොල් අවශ්‍ය ප්‍රමානයක් ලබාගත හැක..


අන්දම:
අලුත්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0715863700
 • 0716562644

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්