දෙමහල් නිවසක් මිලදි ගැනිමට

Asanka sanjeewa loransuhewa විසින් අවශ්‍යව ඇත27 නොවැ 5:36 පවබදුල්ල, බදුල්ල


කොටියට අඩු විය යුතුයි ,
බදූල්ල - බණ්ඩාරවෙල -දියතලාව-හපුතලේ -හාලි ඇල ප්‍රෙද්ශවලින් දෙමහල් නිවසක් විය යුතුයි නානා කාමර ටයිල් පෙලොව අංග සමිපුර්ණ දෙමහල් නිවසක් අවශ්‍යයිය


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0716980191
 • 0788195477

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න