ඩොන්ගල්

Nuwa Pathum විසින් විකිණිමට25 සැප් 5:35 පවවැලිගම, මාතර

රු 1,500

පිටත කවර කිසිවවක් සොයා ගැනීමට නොමැත.
මුදල් හදිසියකට,
unloak, 3G, Etisalat


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
භාණ්ඩ වර්ගය:
මොඩමය / රවුටරය
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0767013304

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න