අනගි නෙවසික බ්ම් කොටස් දිගන නුවර

Millenium Property Developers (Pvt) Ltd සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට17 නොවැ 1:52 පවකුණ්ඩසාලේ, නුවර

රු 1,650,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


ආයොජන කලාපයට (BoI) 500
සියලුම බැන්කු සමීපයේ
රජයෙ සහ පෞද්ගලික පාසල් සමීපයෙ
සුපිරි වෙලදසැල් අතෙ දුරින්
දිගන නුවර (654) ප්‍රධාන බස් මාර්ගයට මීටර් 400 ක් දුරින්
නිදහස් සාමකාමී පරිසරය
සියලුම පලාත් පාලන අනුමතී
බැන්කු ණය පහසුකම් සකසා ඩිය හැක


ලිපිනය:
Kengalla
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
10.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0777953888
 • 0776037021
 • 0814953888

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Millenium Property Developers (Pvt) Ltd

Millenium Property Developers


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න