අැනක්සියක් homagma

dulani විසින් කුලියට 5 ඔක් 7:53 පවහෝමාගම, කොළඹ

රු 12,000 මසකට

ගිවිස ගත හැකි


ෙහා්මාගම ෙමාරගහෙහ්න පාර මහින්ද රාජපක්ෂ විදුහලට කි.මි 2 ක් පමණ නුදුරින් කාමර ඒකයි සාලයයි මුළුතැන්ෙගය සහ නාන කාමරයක් සහිත අැනක්සියක් කුලියට දිමට තිෙබ්.


ලිපිනය:
557/49/1, පිටිපන දකුණ ෙහා්මාගම
කාමර:
1
නානකාමර:
1
ප්‍රමාණය:
700.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
10.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0773626066

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්