යතුරුපැදි කාර්මික ශිල්පීන්

Posted by Sell Fast | Boralesgamuwa | Adko adz MEMBER 7 Sep 12:24 pmPannipitiya, Colombo

පන්නිපිටියේ හොන්ඩා යතුරුපැදි අලෙවි ප්‍රදර්ශනාගාරය සඳහා යතුරුපැදි කාර්මික ශිල්පීන් සහ සේදුම්කරුවන් අවශ්‍යයි.
දීමනා සමග ඉහල වැටුප් (මෙහි සඳහන්කර ඇත්තේ අවම වැටුප බව කරුණාවෙන් සලකන්න)

දින 21 ක් ඇතුලත විමසන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Salary:
Rs 18,000 per month (Negotiable)
Industry:
Engineering / Architecture
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0112840649

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Boralesgamuwa | Adko adz

Authorized ikman.lk agent in Boralesgamuwa


Share this ad