යතුරුපැදි කාර්මික

Posted by TVS LANKA (PVT) LTD VERIFIED25 Oct 12:20 pmColombo 6, Colombo

ටී. වී. එස්. ල0කා පුද්ගලික සමාගමේ ප්‍රධාන සේවා මධයස්ථානයෙහි යතුරුපැදි අ0ශයෙහි පූර්ණකාලීන සේවය කිරීකිරීම සදහා පුහුණු /නුපුහුණු ඔබට අයදුම් කිරීමට අවස්ථා..

# රැකියා තනතුර- පුහුණු යතුරුපැදි කාර්මික
=======================

# සුදුසුකම්

 වසරක අදාල ක්ෂේත්‍රයේ පළපුරුද්ද.
 යතුරුපැදි අලුත්වැඩියා හා සේවා සැපයීම පිළිබදව අවම වශයෙන් වසරක පුහුණුවක් පිළිගත් කාර්මික පුහුණු කිරීම් ආයතනයකින් ලබා තිබීම
 වයස අවු: 18-35

නුපුහුණු යතුරුපැදි කාර්මික
 යතුරුපැදි අලුත්වැඩියා හා සේවා සැපයීම පිළිබදව අවම වශයෙන් මාස 06 ක පුහුණුවක් පිළිගත් කාර්මික පුහුණු කිරීම් ආයතනයකින් ලබා තිබීම
 වයස අවු: 18-35

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඔබගේ ඉල්ලුම්පත් දින 10ක් ඇතුළත පහත සදහන් ලිපිනයට තැපැල් කරන්න හෝ ඊ-මේල් කරන්න
වැඩි විස්තර සදහා පහත අ0කය අමතන්න.

ලිපිනය:
ටී. වී. එස්. ල0කා පුද්ගලික සමාගම,
නො:795, සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මාවත
කොළඹ-14.

Industry : Automotive (3Wheeler and 2Wheeler)
Location : TVS LANKA (PVT) LTD,No: 795,Sirimavo Bandaranayake Mawatha,
Colomobo-14.

About TVS Lanka (Pvt) Ltd
TVS Lanka is a leading corporate citizen backed by the strength and stability of United Motors PLC and TVS and Sons India. Being in the automotive industry for more than 8 years we have won the hearts of our customers and employees alike with our integrity and professionalism. We are looking for dynamic, result oriented and dedicated people to join our team.
Bike Mechanic Skilled

• 01 years experience in similar capacity.
• Qualifications in Automobile engineering from a reputed institute.
• Age between 18-35.

Bike Mechanic Unskilled
• Qualifications in Automobile engineering from a reputed institute.
• Age between 18-35.

#HOW TO APPLY

Applicants should forward their resume with contact telephone numbers and names of 2 non-related referees and their telephone numbers within 10 days of this advertisement to the above mail or post address.


Industry:
Engineering / Architecture
Job type:
Full time
Company website:
www.tvslanka.lk
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads