යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරැ (පිරිමි)

Posted by Jafferjee Brothers - Tea Bags Department MEMBER 3 Oct 2:31 pmColombo 14, Colombo

තේ අපනයන කෙෂ්ත්‍රයේ දැවැන්තයෙකු වන අප හා එක්වීමට ඔබටත් අගනා අවස්ථාවක්.

# තනතුර : යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරැ (පිරිමි)
============================

# සුදුසුකම් :

~ අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ සමත්ව තිබීම.
~ වයස අවු. 28 ට අඩු
~ පිළිගත් වෘත්තීය පුහුණු ආයතනයක වසර 2ක යාන්ත්‍රික පුහුණු පාඨමාලාවක් හදාරා තිබීම.
(වෙල්ඩින් සහ ලේත් මැෂින් පුහුණුවක් ලබා තිබීම විශේෂ සුදුසුකමක් සේ සලකනු ලැබේ.)
~ තේ මළු කෙෂ්ත්‍රයේ පළපුරැද්දක් තිබීම අමතර වාසියක් වනු ඇත.

# ප්‍රතිලාභ :

~ ආකර්ශනීය වැටුපක් සහ අමතර දීමනා රැසක් පිරිණැමේ.
දක්ෂතාවය හා පළපුරැද්ද මත වැටුප සාකච්ඡා කරගත හැකිය.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.

ජැෆර්ජි බ්‍රදර්ස් ටී බෑග් අංශය,
නො. 150, ශාන්ත ජෝශප් වීදිය,
ග්‍රෑන්ඩ්පාස්, කොළඹ 14.
(සමඟිපුර මහල් නිවාස අසල දෙවෙනි ප්‍රධාණ දොරටුවෙන් පැමිණෙන්න).


Industry:
Manufacturing / Operations
Job type:
Full time
Company website:
www.jb.lk
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad