යකඩ වහල, ග්‍රීල් පියන්

For sale by SellFast | Creative Technologies MEMBER10 Oct 4:15 pmKuliyapitiya, Kurunegala

Negotiable

Negotiable


Iron Works
- යකඩ වහල
- ග්‍රීල් පියන්
- ගේට්ටු
- කැඩින් වහල
වාහන පාර්ක් වහල
අඩුම මිලට අපෙන් කරගන්න.
ඔබට අවශ්‍ය මෝසතරයකට අනුව සාදාගත හැක.

⚫⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚫
Ad Post By :
Authorized ikman.lk agent in Kuliyapitiya
දැන්වීම පළ කිරීම :
කුලියාපිටිය නගරයේ බලයලත් ikman.lk දැන්වීම් නියෝජිත

ඔබගේ රථවාහන / දේපල සහ අනෙකුත් දැන්වීම් වගකීමක් සහිතව
ඉතා ඉක්මනින් පළ කරවා ගැනීම සඳහා අප හා සම්බන්ධ වන්න.

නො. 08, නගර සභා සාප්පු සංකීර්ණය, කුලියාපිටිය.
(කුලියාපිටිය නගර ශාලාව අසල)
No.08, Uc Shopping Complex, Kuliyapitiya.
(Opposite side of Kuliyapitiya Townhall)

දැන්වීම පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා ලබා දී ඇති දුරකථන අංක
භාවිතා කර අලවිකරු සම්බන්ධ කරගන්න.
⚫⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚫


Service type:
General
Report this ad

Contact

  • 0785824180
  • 0772146949

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
SellFast | Creative Technologies

Authorized ikman.lk agent in Kuliyapitiya


Share this ad