විරන්ජා අටපිරිකර හා පූජා භාණ්ඩ | Viranja

For sale by D.D Sameera Dananjaya Wjertahna 30 Dec 5:18 amKiribathgoda, Gampaha

Rs 3,000

Negotiable


Viranja Atapirikara & Religious Items
Most Affordable,Reliable & Well-Disciplined Atapirika Sellers
Challenger Atapirikara - 3000

============

විරන්ජා අටපිරිකර හා පූජා භාණ්ඩ (අවුරුදු 26 ක විශ්වාසන්තභාවය )
අඩුම සාධාරණ මිලට සියලු සැදැහැවත් පිංවතුන් හට අවශ්‍යය විනයානුකූල අටපිරිකර සහ සියලූම පූජා භාණ්ඩ
===
චැල්නජර් අටපිරිකර - 3000
===


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0112910778

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad