වයරින් හා විදුලි කාර්මික නඩත්තු සේවාව

For sale by Sasakha Associate MEMBER 5 Dec 3:10 pmNugegoda, Colombo

Rs 1,500

Negotiable


වයරින් හා සියලුම විදුලි කාර්මික නඩත්තු සේවාව ..........

වයරින්
සියලුම විදුලි කාර්මික නඩත්තු සේවාව
නිවාස, ව්‍යාපාරික ස්ථාන , ගබඩා, ආලෝකකරණය
01. Intercom PABX Telephone Systems,

02. CCTV security camera Systems,

03. Electrical Wiring (Single Phase/Three Phase)

04. Supply & Installation

Lightning &Surge Protection,

Power panels,

Capacitor Bank/ Power Server

Centralized A/C System

Cable and cable Tray

Access controlling system
Door Phone
Burger Alarm System
Generators

for any kind of Electrical Construction Projects...

Industrial Solutions for your Office, Home & Business place.anywhere in Sri Lanka.


Service type:
Electronics / Engineering
Report this ad

Contact

  • 0774875982
  • 0757993886

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sasakha Associate

The Best Services


Share this ad