වයරින් හා සියලුම විදුලි කාර්මික සේවා .

For sale by Sell fast | Rikillagaskada | Janatha en 23 Nov 3:40 pmNuwara Eliya, Nuwara Eliya


House Wiring and all Electrical Services by Experienced Electricians.
High Quality work and Reliable Service.
=====================================================
වයරින් සේවාව , සියලුම විදුලි කාර්මික නඩත්තු සේවාව
නිවාස, ව්‍යාපාරික ස්ථාන , ගබඩා, ආලෝකකරණය

=====================================================
Are You Looking for
Single Phase
Three Phase
Generator repairing / rewinding
And all kind of Electrical Repairs and Installation ??

=====================================================
Well Experience electric Engineers and work staff
Genuine Spares and Island wide service

We undertake all kind of air condition and refrigerate repair service and installation and Auto A/c Services of All Vehicles.

Feel free to contact us anytime.
PS: Our services can be given only around Nuwaraeliya , Kandy and Monaragala Districts.

=====================================================

===============================================
* * * අන්තර්ජාල දැන්වීමිකරණයේ බලයලත් දැන්වීම් නියෝජිතයන් අතර මේ වන විට ඉතා ඉහල මට්ටමක සිටින අප මේ තුලින් ඉතා උසස් කීර්තිනාමයක් දිනා සිටින ආයතනයකි. එබැවින් අප හරහා ඔබගේ අන්තර්ජාල දැන්වීම ඉතා කාර්යක්ෂමව හා ඉක්මනින් පළ කරවා ගැනීමේදී දකුණු පස ඉහල කෙලවරේ ඇති Sell Fast / Janathaenterprisessellfast එක මත click කර අපගේ දුරකථන අංක ඇමතීමෙන් අප හා ඔබට ඉතා ඉක්මනින් සම්බන්ධ විය හැක *****

THANK YOU


Service type:
Electronics / Engineering
Report this ad

Contact

  • 0770178172

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad