ව්‍යාපාරික ස්ථානය

For sale by Bandara10 Oct 8:20 pmAnuradhapura, Anuradhapura

Negotiable

Negotiable


අනුරාධපුර, elayapattuwa, යතුරු පැදි සහ ත්‍රීවීල් අමතර කොටස් අලවි සැල දැනට එහි තිබෙන අමතර කොටස් තොගය සමග විකුණා දැමීම.
TVS, Honda අමතර කොටස් සහ සේවා නියෝජිත, ගොඩනැගිල්ල වසර පහක බදු ගිවිසුම සමග පවරා දියහැක. අවශ්‍යනම් කාර්මික මහතුන් සමගම සේවා මධ්‍යස්ථානය ලබාදීමට කටයුතු කල හැක.


Service type:
General
Report this ad

Contact

  • 0715958835

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad