ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය - උ/පෙළ

For sale by dhammika14 Nov 2:48 pmTalawatugoda, Colombo

Rs 1,500

Negotiable


ඔබට ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය අමාරුද?
වඩා හොඳ ප්‍රතිඵල සඳහා ඔබට සහය වීමට රජයේ පාසලක ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය ඉගැන්වීම් කරන ගුරුවරි්යක විසින් මෙහෙයවන තනි හෝ කුඩා කණ්ඩායම් පංති.


Tuition type:
Private Lesson
Report this ad

Contact

  • 0702592704

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad