ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය හා ගිණුම්කරණය

For sale by chamira30 Aug 4:14 pmRajagiriya, Colombo

Rs 500

2016 O/L පුනරීක්ෂණ පාඨමාලාව
නව විෂය නිර්දෙශයට මෙහෙයවීම
දුර්වල සිසුන් සදහා personal teaching method
Arround colombo area

I do not want to be contacted by telemarketers.


Tuition type:
Class
Report this ad

Contact

  • 0769208804

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad