ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය Business Studies

For sale by Lakshan Fernando 30 Nov 10:13 amBattaramulla, Colombo

Rs 350

අ.පො.ස. (උ/පෙ) ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර.....

** 2006 - 2015 වසර 10ක ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු පත්‍ර
** සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු පත්‍ර වල මෘදු පිටපත් (Soft copies in PDF format)
** Email හරහා හෝ VPP තැපෑලෙන්ද ලබා ගත හැක
** සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු පත්‍ර යතුරු ලියනය කරන ලද ඒවාය. (ඡායා පිටපත් නොවේ)


Tuition type:
Class
Report this ad

Contact

  • 0776631312

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads