ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය (BUSINESS STUDIES)

For sale by Gayan Randunu 8 Oct 10:03 amDehiwala, Colombo

Rs 1,000

Negotiable


2017 සහ 2018 අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාග සදහා විශේෂෙයන්ම සකස් කෙරණු සුවිශේෂී න්‍යාය සහ පුනරීක්ෂණ පන්ති සදහා අමතන්න. ජයවර්ධන පුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධිධාරී ගුරැවරෙයකු විසින් නිවසටම පැමිණ ඉගැන්වීම් සිදුකෙරේ. නිබන්දන සියල්ලම මුද්‍රිතව සපයනු ලැබේ. (තනි හා කණ්ඩායම් පන්ති ස හා විමසන්න.)

- මුද්‍රිත නිබන්දන
- පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න
- අනුමාන ප්‍රශ්න (කෙටි හා රවනා ප්‍රශ්න 10,000 ක්)
- සරල ඉගැන්වීම් රටාව
- මතක අභ්‍යාස
සමගින් සරසවිය දිනන්න අදම අමතන්න


Tuition type:
Private Lesson
Report this ad

Contact

  • 0771919937
  • 0783889015

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads