ව්‍යාපාර අධයනය ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්තිය

For sale by Shan Bandara12 Sep 8:42 amMaharagama, Colombo

Rs 500

Negotiable


විභාග ඉලක්ක කර ගත් අනුමාන හා පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කිරීම සහ
විෂය ගැටළු පිළිබඳ සම්පුර්ණ පැහැදිලි කිරීම සඳහා තනි හෝ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති සඳහා විමසන්න.
සාධාරණ අයකිරීම්.
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධ් අපේක්‍ෂිත සිසුවෙකු විසින් පන්ති මෙහෙය වනු ලැබේ.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Tuition type:
Class
Report this ad

Contact

  • 0717418495

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads