ව්‍යාපාර අධ්‍යනය හා ගිණුම්කරණය (O/L)

For sale by dananjaya17 Nov 7:52 pmRajagiriya, Colombo

Rs 500

Negotiable


(සා/ ෙපළ) ව්‍යාපාර අධ්‍යනය හා ගිණුම්කරණය - නිවසට පැමිණ ඉගැන්වීම
පළපුරුදු ගුරුවරෙයක් විසින් ෙමෙහයවනු ලබයි.
අවම ගාස්තු අයකිරීම


Tuition type:
Private Lesson
Report this ad

Contact

  • 0712348320

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads