වතුර වෙලද සලක් අයොජනය

For sale by Speed Brands (Pvt) Ltd MEMBER22 Nov 9:43 amColombo 5, Colombo

Rs 100,000

පවත් වාගෙන යන වතුර වෙලද සලක් 100,000.00 අයොජනය කර, මසිකව 50,000.00 වඩි අදායමක් ලබා ගනිමට අමතන්න


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0772808250

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad