වතුර ටැන්කි අවශව ඇත.

Wanted by Kithsiri De Silva22 Oct 2:27 pmHomagama, Colombo


වියලි කළාපයේ වැසි වතුර රැකගැනීමේ වැඩපිලිවෙලකට, ගෙවල්වල පාවිච්චිකර අයින්කරනලද වතුර ටැන්කි අවශව ඇත.
මිලගනන් සමග සියලු විස්තර විද්යුත් තැපැලෙන් දන්වන්න.
ස්තුතී.
කිත්සිරි.


Report this ad

Contact

  • 0776263301

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads