වෘත්තීය නර්තන ශිල්පිනියන්

Posted by Sell Fast | Aradanas දැන්වීම් ආයතනයr MEMBER 9 Oct 6:59 pmHomagama, Colombo

# තනතුර : වෘත්තීය නර්තන ශිල්පිනියන්
============================

රිද්මි නර්තන කණ්ඩායම සඳහා වෘත්තීය නවක ශිල්පිනියන් අවශ්‍යයි.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා අයදුම් කරන්න.


Salary:
Rs 30,000 per month (Negotiable)
Industry:
Design, Art / Photography
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0779177597

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad