වල්පොල නිවසක් විකිණිමට

For sale by එමි.අමරසේන 2 Sep 7:19 pmRagama, Gampaha

Rs 4,200,000

පිරිසිදු ඔප්පු වල්පොල දුම්රිය ස්ථානයට යාබදව

I do not want to be contacted by telemarketers.


Address:
සෝමවිර මාවත රාගම වල්පොල
Beds:
3
Baths:
1
House size:
850.0 sqft
Land size:
10.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0715832690
  • 0713533254

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads