විශ්වසනීය පරිගණක ඉංජිනේරු සේවාව

For sale by PCPAL Computers 8 Nov 6:19 pmTangalla, Hambantota

Rs 650

Negotiable


විශ්වසනීය පරිගණක ඉංජිනේරු සේවාව
පී .සී පැල් කම්පියුටර් තංගල්ල හෝ අම්බලන්තොට
A & G Technology
Computers, All Computer Accessories, Computer Services & All Network Solution-Laptop Repair Specialists Provides Service, Support Services and Sales
ඔබට පරිගණක භාවිතයේදී ඇතිවන ඕනෑම ගැටළුවක් අපගෙන් විමසන්න. * පැය24 පුරා දුරකථන සහය ගුණාත්මක පරිගණක ඉංජිනේරු සේවාව. ඔබගේ නිවස/පාසල/කාර්යාලය යන ඕනෑම ස්ථානයකට අපගේ සුහදශීලි හා විශ්වසනීය සේවාව.
සියලුම ලැප්ටොප් සහ කම්පියුටර් අලුත්වැඩියාව සියලුම ලැප්ටොප් ස්මාර්ට් ෆෝන් ටැබ්ලට් සහ කම්පියුටර් අලුත්වැඩියාව---- පී .සී පැල් කම්පියුටර්


Service type:
Computer
Report this ad

Contact

  • 0714571457
  • 0714956222

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad