වින්ඩර්ස් - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Target Consulting MEMBER 5 Nov 7:51 pmKotte, Colombo

# තනතුර : වින්ඩර්ස් - Winders
=======

Location: Colombo
Salary: Attractive Packages

වින්ඩර්ස්

ජල විදුලි බලාගාර පළපුරුද්ද විශේෂ සුදුසුකමක් ලෙස සැලකේ.

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය වැටුපක්, EPF, ETF සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ.

[ ආකර්ශනීය ඉහල වැටුප්, අතිකාල දිමනා, ආහාර හා නවාතැන් පහසුකම්, වාර්ෂික ප්‍රසාද දිමනා, රක්ෂනාවර්න, සුබසාධක පහසුකම් හා අනෙකුත් දිරි දීමනා හිමිවේ. ]

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.


Industry:
Civil Engineering / Construction
Job type:
Full time
Company website:
targetrec.com/
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Target Consulting

Looking For People? Let Us Do The Finding


Share this ad