විකුණුම් සහයක

Posted by Sell fast | Deligaha | Jetads Solutions MEMBER 1 Dec 10:31 amAmbalangoda, Galle

# තනතුර :විකුණුම් සහයක
===================

# සුදුසුකම් :

විසිතුරු මසුන් අලෙවි සැලක් වන අප ආයතනයට වයස අවු 18ත් - 25ත් අතර O/L හෝ A /L සමත් ගැහැණු ළමයින් අවශ්‍ය වී ඇත

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Industry:
Sales / Retail
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

Call Jetads Solutions to apply

0775559922

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Sell fast | Deligaha | Jetads Solutions

Trusted Partner for Advertising


Share this ad