විකිණුම් නිලධාරීන්

Posted by Sheron Hotels12 Nov 1:44 pmGalle, Galle

# තනතුර - විකිණුම් නිලධාරීන්
====================

පහත සදහන් ප්‍රදේශ වලින් අපගේ ආයතනයට විකිණුම් නිලධාරීන් බදවා ගනු ලැබේ. ස්ථිර හෝ තාවකාලික පදනමින් ඔබට අප හා සේවය කල හැක.

උණවටුන, මහනුවර, මිගමුව, බෙන්තොට, මිරිස්ස, අනුරාධපුරය, නුවරඑලිය, ඇල්ල, ගාල්ල

# සුදුසුකම් -

ඔබ ඉහත ප්‍රදේශ වල සේවය කරන්නේ නම් හෝ පදිංචි නම් හා සංචාරක හෝටල් හා සබදකම් පවතිනම් එය අමතර සුදුසුකමක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

ඉතා ඉහල දීමනා ගෙවනු ලැබේ.

# අයදුම් කරන ආකාරය -

ඉහත රැකියාව සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා අයදුම් කරන්න.


Industry:
Sales / Retail
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad