වීඩියෝ සංස්කරණය ශිල්පින්

Posted by Cilakma Creations VERIFIED 7 Sep 11:18 amNugegoda, Colombo

වීඩියෝ සංස්කරණය හා ඕඩියෝ රෙකොර්ඩින් තනතුරු සදහා රැකියා අවස්ථා....

කොළඹ අවටින් අවු: 18ත් 25ත් අතර වීඩියෝ සංස්කරණය හා ඕඩියෝ රෙකොර්ඩින් පිලිබදව පාඨමාලාවක් හෝ ඒ ගැන දැනීමක් ඇති පුහුණු නුපුහුණු අයට රැකියා අවස්ථාවක්

විමසන්න

සිලැක්මා ක්‍රියේෂන්
198/2 වීරසේකර මාවත
පැපිලියන
බොරලැස්ගමුව

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Design, Art / Photography
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0776194188

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads