වී මොලක උපකරණ විකිනීමට

For sale by Bhupani Traders (Pvt) Ltd VERIFIED25 Nov 11:11 amTissamaharama, Hambantota

Rs 1,100,000

Negotiable


වී මොලකට අවශ්‍ය සියලූම උපකර විකිනීමට ඇත. අවුරුදු 13 කලින් සවි කර ඇත. මිල ගණන් කතා කරගතහැක


Report this ad

Contact

  • 0777273750

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad