විද්‍යාව , සිංහල සහ ඉංශ්‍රීසි මාධ්‍ය

For sale by krishan Yasarathna 3 Oct 2:44 pmKurunegala, Kurunegala

Rs 4,000

Negotiable


විද්‍යාව , සිංහල සහ ඉංශ්‍රීසි මාධ්‍ය පන්ති 6-11
පේරාදණි්ය විෂ්ව විද්‍යාලයේ BSc(sp) විද්‍යාවේදී උපධි දාරියෙක් නිවසට පැමිණ උගන්වනු ලැබේ. තනි සහ කණ්ඩායම් පන්ති සඳහා විමසන්න.
100% ක් විෂය නිර්දේශය ආවර්ණය කෙරේ.
පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර සාක‍ෙ කෙරේ.
කුරුණෑගල, හලාවත, කුලියාපිටිය, වාරියපොළ සහ බිංගිරිය යන ප්‍රදේශ වලින් අමතන්න


Tuition type:
Class
Report this ad

Contact

  • 0774152729
  • 0772384701

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads