විද්‍යාව සහ ගණිතය සිංහල මාද්‍යයෙන්

For sale by Anura gurusinghe10 Oct 10:26 amMalabe, Colombo

Rs 1,000

බත්තරමුල්ල කොස්වත්ත 6 , 7 , 8 පන්ති සඳහා විද්‍යාව සහ ගණිතය සිංහල මාද්‍යයෙන් . සතියකට දින දෙකක් බැගින් පැය 4 . අලුත් පාට මාලාවට අනුව ප්‍රයෝගික දැනුම ලබාදෙනු ලැබේ. විමසන්න


Tuition type:
Class
Report this ad

Contact

  • 0771020997

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad