විද්‍යාව, ගණිතය පංති (සිංහල මධ්‍යය)

For sale by Ashen31 Aug 3:00 pmPanadura, Kalutara

Rs 1,000

Negotiable


6 වසර සිට ගණිතය, විද්‍යාව සිංහල මාධ්‍යයෙන් කුඩා කණ්ඩායම් පංති ආරම්භ කෙරේ......

වායු සමීකරණය කළ පංති කාමර......

සැප්තැම්බර් 5 සිට නවක සිසුන් බදවා ගනු ලැබේ......

I do not want to be contacted by telemarketers.


Tuition type:
Class
Report this ad

Contact

 • 0717941235
 • 0767172971
 • 0776625793
 • 0778384130

 

Stay safe!

 • Always meet the seller in person
 • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
 • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

 • Unrealistic prices
 • Extra fees
 • Requests for advance payments
 • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads