විදුලි උප කොන්ත්රාත්කරුවන්

Wanted by HR Executive VERIFIED 7 Nov 1:58 pmNugegoda, Colombo


ප්රධාන පෙලේ විදුලි ඉන්ජිනේරු ආයතනයක වැඩබිම් සඳහා විදුලි උප කොන්ත්රාත්කරුවන් උවමනා කර තිබේ.
ඉල්ලුම්කරුවන්ට ප්රමාණවත් පලපුරුද්දක් සහිත පුහුණු සේවක කන්ඩායම් සිටීම අත්යාවශ්ය වේ..
ඔබගේ සුදුසුකම් හා පලපුරුද්ද මත ආකර්ශනීය ගෙවීම් සිදු කෙරේ.
හමුවීම් සඳහා පහත සඳහන් අංක වලින් තොරතුරු ලබාගන්න.

සයිනෙක්ස් ඉන්ටනැශනල් (පුද්) සමාගම


Report this ad

Contact

  • 0717776872

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad