විදුලි කර්මිකයන්

Posted by Sellfast | Kurunegala | GN Communication MEMBER24 Oct 11:23 amKurunegala, Kurunegala

# තනතුර :විදුලි කර්මිකයන්
===================

කුරුණැගල විදුලි කාර්මික සේවා සැපයුම් ආයතනයකට දක්ෂ විදුලි කර්මිකයන් වහාම අවාශ්‍යව ඇත.

# ප්‍රතිලාභ :

#රු: 40,000/= සිට ඉහලට

$$ රැකියාව ඔබේ ප්‍රදේශයෙන්ම $$

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

සම්මුඛ පරීක්ෂණ පිළිබඳව සහ පැවැත්වෙන ස්ථානය පිළිබඳව දැනගැනීම සඳහා දින 14 ක් ඇතුලත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අප වෙත අයඳුම් කරන්න


Salary:
Rs 40,000 per month (Negotiable)
Industry:
Engineering / Architecture
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0702286808

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Sellfast | Kurunegala | GN Communication

Authorized ikman.lk agent in Uyandana


Share this ad