විදුලි කාර්මිකයන්

Posted by Ruwan Pradeep VERIFIED11 Nov 5:06 pmMalabe, Colombo

# තනතුර : විදුලි කාර්මිකයන්
===================

පලපුරුදු එකලා(සිංගල් පේස්) විදුලි කාර්මිකයන් අවශ්‍යයි.. මාලබේ අවටින් විශේෂයි.... මෙම දුරකතන අංකයට අමතන්න..

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Industry:
Engineering / Architecture
Job type:
Contract
Report this ad

Apply for this job

  • 0711429698

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads