විදුලි කාර්මිකයන්

Posted by සයිනෙක්ස් ඉන්ටනැශනල් (පුද්) සමාගම VERIFIED 7 Nov 10:25 amNugegoda, Colombo

# තනතුර - විදුලි කාර්මිකයන්
====================

අපගේ දේශීය වැඩබිම් සඳහා පුහුණු නුපුහුණු විදුලි කාර්මිකවරුන් වහාම ඕනෑ කර තිබේ. වැටුප් සහ වෙනත් දීමනා ආකර්ශනීය වේ....

# අයදුම් කරන ආකාරය -

ඔබගේ අධයාපන සුදුසුකම්,පලපුරුද්ද සහ දුරකතන අංකය සමඟ වහාම ඉල්ලුම් කරන්න.

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

මානව සම්පත් කලමණාකාරතුමා
සයිනෙක්ස් ඉන්ටනැශනල් (පුද්) සමාගම
24 ඒ, මල්වත්ත පාර
කොහුවල
නුගේගොඩ


Industry:
Engineering / Architecture
Job type:
Full time
Company website:
www.synexint.com
Report this ad

Apply for this job

  • 0717776874

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads