විදුලි කාර්මිකයින්

Posted by Sell Fast | Maharagama | Anudi Ads MEMBER26 Sep 7:03 pmMaharagama, Colombo

#තනතුර : විදුලි කාර්මිකයින්
====================

විදුලි කාර්මිකයින් අවශ්‍යයි.

ආහාර, නවාතැන්, ඉහල වැටුප්

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

දින 14 ක් ඇතුලත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.

ලුමිනරි ඉලෙක්ට්‍රිකල්ස්,
මහරගම.


Salary:
Negotiable
Industry:
Engineering / Architecture
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0771636639

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Maharagama | Anudi Ads

Authorized ikman.lk agent in Maharagama


Share this ad