විදුලි කාර්මිකයින්

Posted by Daya Group MEMBER26 Aug 3:01 pmMaharagama, Colombo

දයා සමුහ ව්යාපාර

ඉදිකිරීම් ඇගලුම් නිෂ්පාදනය ගුවන් ගමන් බැංකු ආදී විවිධ වූ ක්ෂේත්රටයන්ට අදාල කර්මාන්ත ඇති අප සමුහ ව්යාිපාරයේ පහත සඳහන් අබෑර්තු පිරවීම සඳහා ඉල්ලුම් පත් කැඳවනු ලැබේ

විදුලි කාර්මිකයින් ( සේදවත්ත වැඩ බිම )

~ සුදුසුකම් ~

ජාතික ආධුනිකත්ව මණ්ඩලයේ හෝ ලංකා කාර්මික විද්යාැලයේ විදුලි කාර්මික පාඨමාලාව සාර්ථකව හදාරා තිබිම

~ පළපුරුද්ද ~

විදුලි නඩත්තු පිළිබඳ අවුරුදු 01කට නොඅඩු පළපුරුද්දක් සහිත විදුලි කාර්මික ක්ෂේත්රවයේ අවම වශයෙන් අවුරුදු 01ක පළපුරුද්ද

මෙම තනතුරු සඳහා වයස අවුරුදූ 18-40 අතර පුද්ගලයින් විය යුතු අතර වැටුප් සකච්චා කර තීරණය කර ගත හැක
සියලු විස්තර ඇතුලත් අයදුම් පතක් මෙම දැන්වීම පල වී දින 7ක් ඇතුලත ඥති නොවන පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකුගේ නම් ද ඇතුලත්ව පහත ලිපිනයට හෝ ඊ මේල් ලිපිනයට යොමු කරන්න

අධ්යක්ෂක - මානව සම්පත්,
දයා සමුහ ව්යාපාර
අංක 362,
කොළඹ පාර,
පැපිලියාන, බොරලැස්ගමුව

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Engineering / Architecture
Job type:
Full time
Company website:
dayagroupofcompanies.com
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Daya Group

Uplifting the rural Economy


Share this ad