විදුලි කාර්මික - ශ්‍රී ලංකා

Posted by The Reputed Engineering Organization MEMBER23 Nov 4:15 pmKandy, Kandy

~ The Reputed Engineering Organization ~

A Reputed Engineering Organization is looking for an experienced
Electrician to be based in their Branch Workshop in IDB Industrial
Estate- Kandy.

# POSITION: ELECTRICIAN ( විදුලි කාර්මික - ශ්‍රී ලංකා )
======================================

# JOB ROLE :

~ The person will be responsible for all electrical related matters arising in Office, Workshops, and in Machinery and taking precautions to
avoid such issues in future.

Furthermore;

~ Motor Re-Winding.
~ Building Wiring.
~ Switchgear Installation and Troubleshooting.

# BENEFITS

~ Proven qualification in Electrical obtained from a recognized institution (University/Technical College/ Vocational Training Center/ etc.).
~ More than 5 years of working experience in a similar capacity.
~ Age below 40.
~ Proximity (Nearness) will be concerned.

# BENEFITS :

Attractive salary, EPF, ETF & many other benefits will be offered.

# HOW TO APPLY :

If you feel you are the right individual for the above position, then apply via "Click to apply" of this advert within 14 days.

මහනුරවරට නුදුරු - පිළිගත් ඉංජිනේරු කර්මාන්ත ආයතනක විදුලිකර්මික රැකියා සදහා අබර්තු ඇත

# රැකියාවේ කාර්ය භාරය :

බදවාගනු ලබන පුද්ගලින් රැකියා ස්ථානයේ විදුලි සම්බන්ද ඕනෙම කාර්යක නිරත විය යුතුය
නැවත කාර්මික දෝෂ ඇති නොවීමට වගබාල ගත යුතුය

තවදුරටත්

 Motor Re-Winding.
 Building Wiring.
 Switchgear Installation and Troubleshooting.

# සුදුසුකම් :

~ පිළිගත් විදුලි කාර්මික ආයතනයකින් හෝ විශ්ව විද්‍යාලයකින් පටමලාවක් හදාරා තිබීම.
~ අවුරුදු 5 කට වැඩි පලපුද්ද මිට සමාන ක්ෂේස්ත්රයක පළපුරුද්ද
~ වයස 40 අඩු විය යුතුය.

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය වැටුපක්, EPF, ETF සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.


Industry:
Engineering / Architecture
Job type:
Full time
Company website:
dynamicengineering.lk
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad