විදුලි කාර්මික ශිල්පින්

Posted by Private Poster 1 Dec 12:35 pmWattala, Gampaha

තනතුර : විදුලි කාර්මික ශිල්පින්
=================

වයරින් වැඩ වලට අබැර්තු ඇත.

# සුදුසුකම් :

පුහුණු නුපුහුණු විදුලි කාර්මික ශිල්පින් අවශ්‍ය කර තිබේ

# ප්‍රතිලාභ :

පුහුණු වැඩ දන්න අයට දිනකට රු 1500 ක නොඅඩු වැටුපක් ලබාදේ
නවාතැන් නැති අයට නවාතැන් පහසුකම් ලබාදේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

සම්මුඛ පරීක්ෂණ පිළිබඳව සහ පැවැත්වෙන ස්ථානය පිළිබඳව දැනගැනීම සඳහා දින 14 ක් ඇතුලත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හි සඳහන් දුරකථන අංකය හරහා අයඳුම් කරන්න.


Salary:
Rs 1,500 per day (Negotiable)
Industry:
Engineering / Architecture
Job type:
Full time
Company website:
www.upalielectricals.com/
Report this ad

Apply for this job

Call Private Poster to apply

0775393568

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads