විදුලි කාර්මික ශිල්පීන්

Posted by Madhumadhawa Liyanage23 Sep 11:07 amGalle, Galle

විදුලි උපකරණ අළුත්වැඩියා කරන සහ මෝටර් නැවත එතීම් සිදුකරන වැඩපලක් සදහා පුහුණු විදුලි කාර්මික ශිල්පියකු අවශ්‍ය වේ.

# රැකියා තනතුර : විදුලි කාර්මික ශිල්පීන්

* පුරුද්ද අවශ්‍ය ව‍ේ
* වැටුප් සාකච්ඡා කර ගත හැක

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Industry:
Engineering / Architecture
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0776069926

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads