විදුලි කාර්මික ශිල්පි

Posted by Target Consulting 25 Nov 2:05 pmKotte, Colombo

# තනතුර : විදුලි කාර්මික ශිල්පි
======================

Location: Colombo
Salary: Attractive Packages

වහාම බදවා ගනු ලැබේ

වාරියපොළ පිහිටි ආයෝජන මණ්ඩලයේ ඇනුමැතිය ලත් ප්‍රමුඛ පෙලේ අපනයන සමාගම පහත තනතුරු සදහා අයැදුම්පත් කැදවනු ලැබේ.

විදුලි කාර්මික ශිල්පි

නිපුනතාවන්:

# සුදුසුකම් :

- අ.පො.ස (සා /පෙල ).
- විදුලි කාර්මික ශිල්පය පිළිබද කාර්මික විද්‍යාල පුහුණුව.
- පැනල් බෝර්ඩ් , PLC , Genaral Electrical, Generator, Pneumatic පිළිබද දැනුම.

වසර 2 ක අවම පළපුරුද්දක්.

# ප්‍රතිලාභ :

දක්ෂතාවය සහ පළපුරුද්ද අනුව වැටප.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න.


Industry:
Engineering / Architecture
Job type:
Full time
Company website:
targetrec.com/
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Target Consulting

Looking For People? Let Us Do The Finding


Share this ad