විදුලි කාර්මික සේවාවන්

For sale by s.peiris 6 Oct 1:03 pmAthurugiriya, Colombo

Negotiable

Negotiable


සියළු විදුලි කාර්මික සේවා හා අළුත්වැඩියාවන්, CCTV කැමරා සවි කිරීම සදහා අඩුම මිල ගනන් අමතන්න

I do not want to be contacted by telemarketers.


Service type:
Electronics / Engineering
Report this ad

Contact

  • 0774646409

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads