විදුලි කාර්මික (පිරිමි)

Posted by Isaro Automation Systems (Pvt) Ltd MEMBER29 Sep 5:25 pmMoratuwa, Colombo

ඉංජිනේරු උපාංග අලෙවි සහ සේවා සැපයුම් ක්ෂේත්‍රයේ කීර්තිමත් නාමයක් දිනාගෙන තිබෙන අප ආයතනයේ පහත තනතුර සඳහා නවකයින් බඳවා ගනු ලැබේ.

# තනතුර : විදුලි කාර්මික (පිරිමි)
======================

# සුදුසුකම් :

~ අවම වසරක පළපුරුද්ද තිබිය යුතුය.

# ප්‍රතිලාභ :

~ ආකර්ශනීය වැටුපක්, EPF, ETF ඇතුළු අනෙකුත් දීමනා රැසක් පිරිනැමේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හි සඳහන් දුරකථන අංකය හරහා අයඳුම් කරන්න.


Industry:
Manufacturing / Operations
Job type:
Full time
Company website:
www.isaroautomation.com/
Report this ad

Apply for this job

  • 0777709701

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Isaro Automation Systems (Pvt) Ltd

Leading Industrial Automation Company in Sri Lanka


Share this ad