විදුලි කාර්මික

Posted by J Teem Solution MEMBER29 Sep 11:05 amKurunegala, Kurunegala

# POSITION : Electrician
=======================

අප ආයතනය විදුලි කාර්මික රැකියා ක්ෂේත්‍රයේ වසර 6කට වැඩි කීර්තිමත් නාමයක් දිනාගෙන තිබේ. පළපුරුදු සේවකයින් සඳහා .

# සුදුසුකම් :

අවුරුදු 18 - 40 ත් අතර
විදුලි කාර්මික ක්ෂේත්‍රය අත්දැකීම් සහ මනා දැනුමක් තිබීම
කාර්යක්ෂම අයෙකු වීම

කාර්ය භාරය :

* වයරීන් කිරීම
( නිවාස / ගොඩනැගිලි / කර්මාන්තශාලා - සින්ගල් ෆේස් / ත්‍රි ෆේස් )
* SPD සිස්ටම් සවි කිරීම
* CCTV කැමරා සවි කිරීම
* කුරුණෑගල ප්‍රධාන පෙලේ විද්‍යුත් උපකරණ හා සම්බන්ද ආයතනයක සේවය කිරීම.
* සේවා කාලය 8.30 සිට 5.30 දක්වා

# ප්‍රතිලාභ :

හැකියාව මත අාකර්ෂණිය වැටුප්

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" මත ඇති දුරකථන අංකය ලබාගෙන ඉක්මණින්ම අමතන්න.


Salary:
Rs 40,000 per month (Negotiable)
Industry:
Engineering / Architecture
Job type:
Full time
Company website:
www.jteem.com
Report this ad

Apply for this job

  • 0755555005

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
J Teem Solution

Best in Town


Share this ad